Όροι Χρήσης

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:
1.ΑΠΟΔΟΧΗ ΟΡΩΝ.
Με το παρόν ο ΣΥΜΜΕΤΕΧΩΝ εκδρομέας βεβαιώνει, ότι έχει λάβει γνώση και αποδέχεται ρητά και ανεπιφύλακτα το πρόγραμμα και τους όρους της εκδρομής, όπως περιγράφεται στο έντυπο του ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗ, το οποίο έλαβε. Ο υπογράφων εκδρομέας αναλαμβάνει πλήρη ευθύνη έναντι του ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗ, για τα πρόσωπα για τα οποία δηλώνει εκπρόσωπος, εφόσον αυτά δεν εκπληρώσουν προσηκόντως τις υποχρεώσεις τους από την παρούσα σύμβαση.
2.ΑΞΙΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΑ.
Σε περίπτωση μη εκτέλεσης της σύμβασης αυτής ή πλημμελούς εκτέλεσης αυτής, ο ΣΥΜΜΕΤΕΧΩΝ, πρέπει να ενημερώσει εγγράφως, εντός της αποκλειστικής προθεσμίας των επτά ημερών από την επιστροφή του, τον ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗ ή τον τοπικό αντιπρόσωπο του ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗ. Οι αξιώσεις του ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΑ για τυχόν αποκατάσταση της ηθικής του βλάβης συνεπεία μη εκτέλεσης ή πλημμελούς εκτέλεσης της σύμβασης εξ υπαιτιότητας του ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗ ή τρίτων παρόχων, για τους οποίους αυτός ευθύνεται, δεν δύναται σε καμία περίπτωση να υπερβαίνει το 15% της κατ' άτομο βασικής τιμής της εκδρομής ...... προ φόρων. Ο περιορισμός αυτός ρητά συμφωνείται από τους συμβαλλόμενους στα πλαίσια του άρθρου 5 παρ. 2δ του π.δ. 339/1996.
Σε κάθε δε περίπτωση μη εκτέλεσης της σύμβασης ή πλημμελούς εκτέλεσης αυτής από υπαιτιότητα του ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗ ή τρίτων παρόχων για τους οποίους αυτός ευθύνεται, καμία ευθύνη δεν φέρει ο διαμεσολαβών πωλητής, εφόσον δεν συντρέχει δική του υπαιτιότητα.
3. ΙΔΙΑΙΤΕΡΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ.
Εάν ο ΣΥΜΜΕΤΕΧΩΝ για οποιονδήποτε λόγο ζητήσει οποιαδήποτε αλλαγή στο πρόγραμμα ή έχει κάποια ιδιαίτερη επιθυμία, οφείλει να το γνωστοποιήσει εγγράφως προς τον ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗ, ο οποίος δεν φέρει καμία ευθύνη ή υποχρέωση για την αποδοχή του αιτήματος. Αλλαγή προγράμματος ή ιδιαίτερη απαίτηση του ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΑ δεσμεύει το ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗ, μόνον εφόσον έχει γίνει αποδεκτή εγγράφως από τον ίδιο. Δεσμεύσεις και υποσχέσεις του ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΟΝΤΟΣ ΠΩΛΗΤΗ, που ενδεχομένως παρεμβάλλεται δεν συνεπάγονται δέσμευση του ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗ, ούτε και σχετικές αξιώσεις του ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΑ έναντι αυτού.
4.ΕΥΘΥΝΕΣ ΤΟΥ ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗ.
Ο ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗΣ ενεργεί ως μεσολαβητής μεταξύ του ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΟΣ και των διαφόρων φορέων, που χρησιμοποιεί για τη διοργάνωση των εκδρομών (αεροπορικές εταιρίες, ακτοπλοίκές εταιρίες, ξενοδοχεία, τοπικά τουριστικά γραφεία κλπ) καθώς και οποιουδήποτε άλλου προσφέρει τις υπηρεσίες του για την ομαλή εκτέλεση κάθε ταξιδιωτικού προγράμματος, ήτοι φορέων στους οποίους ο ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗΣ δεν ασκεί άμεσο έλεγχο, κατά συνέπεια δεν είναι υπαίτιος σε περιπτώσεις παραλείψεων, πταισμάτων και οργανωτικών αδυναμιών, που προέρχονται από αυτούς. Η εκ του νόμους ευθύνη του ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗ για πράξεις και παραλείψεις των ανωτέρω τρίτων παρόχων υπόκειται στον περιορισμό του άρθρου 2.
Ούτε ο ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗΣ ούτε ο ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΩΝ ΠΩΛΗΤΗΣ, ευθύνονται για ανωμαλίες στην εκτέλεση της εκδρομής και δυσχέρειες, που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητά του, αλλά σε γεγονότα που συνιστούν καταστάσεις ανωτέρας βίας (πόλεμοι, δυσμενείς καιρικές συνθήκες, απεργίες, αεροπειρατείες, θεομηνίες κ.λ.π.), καθώς επίσης δεν ευθύνονται και για πιθανά ατυχήματα, ασθένειες εξαιτίας κλιματολογικών συνθηκών, επιδημίες, δηλητηριάσεις, εγκληματικές πράξεις, κλοπή αντικειμένων, απώλεια αποσκευών ή χρημάτων ή διαβατηρίων, φθορά αποσκευών κ.λ.π. Είναι αυτονόητο όμως ότι τόσο η ευσυνειδησία όσο και η υπευθυνότητα και η πείρα των ανθρώπων του ΓΡΑΦΕΙΟΥ επιβάλουν
την καταβολή κάθε δυνατής προσπάθειας για την αντιμετώπιση των ανωτέρω ανωμαλιών με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και με σκοπό την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση και διευκόλυνση σας.
5.ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ. Οι αεροπορικές εταιρίες επιφυλάσσονται πάντα του δικαιώματος να τροποποιήσουν τα δρομολόγια και τους τύπους των αεροσκαφών, χωρίς καμία προειδοποίηση. Ο ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗΣ δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν καθυστέρηση, αλλαγή προγράμματος πτήσης, αλλαγή τύπου αεροσκάφους ή και ακύρωση της πτήσης συνεπεία λόγων ανωτέρας βίας. Οι όροι του αεροπορικού εισιτηρίου, αποτελούν δεσμεύσεις απευθείας μεταξύ της αεροπορικής εταιρίας και του ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΑ. Οι όροι και οι κανόνες των αεροπορικών πτήσεων, οι οποίοι ρυθμίζουν τις ευθύνες και τις υποχρεώσεις των αεροπορικών εταιριών (είτε εκτελούν τακτικά δρομολόγια είτε πτήσεις charter), ορίζονται από τις διατάξεις των εκάστοτε ισχυουσών διεθνών συμβάσεων. Ο ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗΣ, στα πλαίσια του ενδιαφέροντός του για τήρηση του προγράμματος της εκδρομής, δύναται να εξασφαλίσει στον ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΑ
Μεταφορά με άλλη αεροπορική εταιρία αναγραφόμενη στο πρόγραμμα, αν παρουσιαστεί αδυναμία της αρχικά επιλεγείσας εταιρίας να εκτελέσει προσηκόντως και χωρίς καθυστερήσεις ανώτερες των 8 ωρών τη μεταφορά. Εκ της αλλαγής αυτής ο ΣΥΜΜΕΤΕΧΩΝ δεν έχει καμία αξίωση, υπό τον όρο ότι η τελικά επιλεγόμενη αεροπορική εταιρία θα πληροί τους διεθνείς κανόνες ασφαλούς αεροπορικής. Επιτρέπεται μία αποσκευή μέχρι βάρους είκοσι κιλών για κάθε ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΑ, όπως συνήθως ζητούν οι αεροπορικές εταιρίες. Εκτός από αυτή, κάθε ΣΥΜΜΕΤΕΧΩΝ μπορεί να κρατά και μία χειραποσκευή βάρους έως πέντε κιλών στις μετακινήσεις του, διαστάσεων μέχρι 53x 26 x 53(μήκος – ύψος – πλάτος). Εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά από την εκάστοτε αεροπορική εταιρία και ιδιαίτερα από τις εταιρίες low cost.
Ο ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗΣ δε συμμετέχει ούτε δύναται να επηρεάσει ή να παρέμβει στη διαδικασία φόρτωσης και εν γένει διακίνησης των αποσκευών από αεροπορικές εταιρίες και υπηρεσίες handing των διαφόρων αεροδρομίων. Ως εκ τούτου δε φέρει έναντι του ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΟΣ καμία ευθύνη για ζημία, απώλεια ή καθυστέρηση παράδοσης αποσκευής. Σε παρόμοιες περιπτώσεις οι αξιώσεις του ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΟΣ στρέφονται απευθείας κατά της αεροπορικής εταιρίας σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις της διεθνούς νομοθεσίας.
6.ΕΚΤΕΛΕΣΗ – ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ.
Ο ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗΣ καταβάλλει κάθε καλόπιστη και δυνατή προσπάθεια για τη συνεπέστερη και ακριβή τήρηση του προγράμματος της εκδρομής στην οποία ο ΣΥΜΜΕΤΕΧΩΝ έχει δηλώσει συμμετοχή. Σε πολλές περιπτώσεις, όμως, εξαιτίας αστάθμητων παραγόντων και απρόβλεπτων καταστάσεων, καθίσταται επιβεβλημένη η αλλαγή και διαφοροποίηση του προγράμματος. Πιθανή αλλαγή των ωρών αναχωρήσεων των μεταφορικών μέσων από πρωί σε μεσημέρι ή απόγευμα και αντίστροφα ή της ώρας επιβίβασης σε λεωφορείο οδικής εκδρομής, δεν θεωρείται αλλαγή προγράμματος. Αλλαγή ή τροποποίηση του προγράμματος μπορεί να συμβεί είτε πριν την αναχώρηση της εκδρομής είτε κατά τη διάρκεια της.
Πριν την αναχώρηση, ο ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗΣ έχει το δικαίωμα να τροποποιήσει το πρόγραμμα του ταξιδιού σε σχέση με το αναγραφόμενο στον έντυπο κατάλογο. Στις περιπτώσεις αυτές ο ΣΥΜΜΕΤΕΧΩΝ έχει τις εξής επιλογές:
Α)να δεχθεί την αλλαγή
Β)να ακυρώσει τη συμμετοχή του και να του επιστραφούν τα χρήματα που έχει καταβάλλει, εφόσον η μεταβολή είναι ουσιώδης και καθιστά την εκδρομή, όπως τελικά διαμορφώνεται, μη ενδιαφέρουσα γι' αυτόν (π.χ. ακύρωση ενός από τους περισσότερους προορισμούς). Το δικαίωμα αυτό δεν παρέχεται αν η αλλαγή του προγράμματος είναι μη ουσιώδης (π.χ. αλλαγή στην ημέρα πραγματοποίησης προγραμματισμένης ξενάγησης, αλλαγή ξενοδοχείου σε άλλο της αυτής κατηγορίας, ματαίωση μίας εκ των διαφόρων ξεναγήσεων κ.ο.κ.)
Γ)να συμμετάσχει σε άλλη εκδρομή του ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗ με την ίδια τιμή πωλήσεως ή σε φθηνότερη εκδρομή με ταυτόχρονη επιστροφή της διαφοράς της τιμής ή σε ακριβότερη εκδρομή καταβάλλοντας επιπλέον τη διαφορά τιμής. Η δυνατότητα αυτή παρέχεται υπό τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες παρέχεται και η προηγούμενη υπό στοιχείο β'.
Εφόσον ο ΣΥΜΜΕΤΕΧΩΝ προβεί σε εξόφληση της εκδρομής του και έχοντας λάβει το ενημερωτικό που εκδίδει και του παραδίδει ο ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗΣ σύμφωνα με το άρθρο 41β π.δ. 339/1996 πριν αναχωρήσει για αυτήν, τεκμαίρεται η άνευ αξιώσεων αποδοχή εκ μέρους του των ενδεχόμενων αλλαγών σε σχέση με το αρχικό πρόγραμμα.
Κατά τη διάρκεια της εκδρομής, ο ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗΣ έχει δικαίωμα, στοχεύοντας αποκλειστικά και μόνο στην ασφάλεια του ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΟΣ και την όσο το δυνατόν καλύτερη εκτέλεση του προγράμματος, όταν προκύψει κάποιο απρόβλεπτο γεγονός ή ανωμαλία από αστάθμητους παράγοντες, που αναφέρθηκαν ανωτέρω (καθυστερήσεις ή ακυρώσεις δρομολογίων μεταφορικών μέσων, πόλεμοι, πολιτικές αναταραχές, απεργίες, καιρικές συνθήκες κλπ.), να επιφέρει τροποποιήσεις στο πρόγραμμα. Στις περιπτώσεις αυτές, όλα τα επιπλέον έξοδα που θα προκύψουν για την ομαλή διεκπεραίωση του προγράμματος (π.χ. επιπλέον διανυκτερεύσεις, φαγητά, μεταφορικά) επιβαρύνουν τον ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΑ, εφόσον καθίσταται σαφές ότι ήταν αδύνατη η πρόβλεψή τους. Για τις αλλαγές αυτές ο ΣΥΜΜΕΤΕΧΩΝ δεν έχει καμία αξίωση έναντι του ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗ, εφόσον είναι μη ουσιώδεις και δε μειώνουν σημαντικά το περιεχόμενο και το ενδιαφέρον της εκδρομής (πχ. Μεταφορά σε άλλο ξενοδοχείο της αυτής κατηγορίας, ματαίωση ή αλλαγή χρόνου μίας εκ των περισσοτέρων ξεναγήσεων κ.ο.κ.). Για τις ουσιώδεις μεταβολές για τις οποίες θα ήταν δυνατόν να στοιχειοθετηθεί υπαιτιότητα και ευθύνη του ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗ, η ευθύνη αυτή περιορίζεται κατά τα ανωτέρω ορισθέντα
7. ΑΚΥΡΩΣΗ ΕΚΔΡΟΜΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗ.
Ο ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗΣ έχει το δικαίωμα να ακυρώσει, πριν την αναχώρηση, μία εκδρομή, κυρίως εξαιτίας γεγονότων που συνιστούν ανωτέρα βία (όπως αναφέρθηκαν ανωτέρω) και για λόγους ασφαλείας. Στην περίπτωση αυτή θα επιστραφεί στον ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΑ, το ποσό των χρημάτων που έχει καταβληθεί, χωρίς αυτός να έχει οποιαδήποτε περαιτέρω αξίωση αποζημίωσης.
Αν κατά τη διάρκεια της εκδρομής παρουσιαστούν λόγοι, οι οποίοι επιβάλλουν την άμεση διακοπή της (εμπόλεμη σύρραξη, έκτακτα καιρικά φαινόμενα κ.ο.κ.) η ευθύνη του ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗ περιορίζεται στον επαναπατρισμό του ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΑ με το πλέον πρόσφορο μέσο, χωρίς άλλη ευθύνη επιστροφής χρημάτων ή αποζημίωσης.
Επίσης μια εκδρομή είναι δυνατόν να ακυρωθεί, εξαιτίας μη συμπλήρωσης του απαραίτητου ελάχιστου αριθμού συμμετοχών (όπως αυτός ορίζεται από των διοργανωτή ανά εκδρομή). Στην περίπτωση αυτή το γραφείο, δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε αποζημίωση, πλην της επιστροφής των χρημάτων που έχουν ήδη καταβληθεί, υπό τον όρο ότι θα ενημερώσει τον ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΑ τουλάχιστον 7 ημέρες πριν την προγραμματισμένη ημερομηνία αναχώρησης. Αν ο ΣΥΜΜΕΤΕΧΩΝ δήλωσε τη συμμετοχή του μέσω ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝΤΟΣ ΠΩΛΗΤΗ, η άνω ενημέρωση θα γίνει προς τον ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝΤΑ ΠΩΛΗΤΗ ο οποίος φέρει την αποκλειστική ευθύνη άμεσης ενημέρωσης του ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΑ.
Και στις δύο περιπτώσεις ακύρωσης, ο πελάτης έχει το δικαίωμα να συμμετάσχει σε άλλη εκδρομή του γραφείου αντιστοίχου αξίας, εφόσον υπάρχει διαθεσιμότητα.
8. ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΘΕΣΕΩΝ
α) Για να είναι έγκυρη οποιαδήποτε κράτηση θέσης για συμμετοχή σε εκδρομή του ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗ, πρέπει να υπογραφεί από τον ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΑ και τον ενδεχόμενο ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝΤΑ ΠΩΛΗΤΗ η παρούσα σύμβαση και να καταβληθεί με την ταυτόχρονη εγγραφή, προκαταβολή ίση με το 35% της τιμής της εκδρομής για ( συμμετοχή σε αεροπορική ή οδική εκδρομή ).
β) Με την αποδοχή των όρων της εκδρομής από το site του γραφείου και την κατάθεση της προκαταβολής σε τραπεζικό λογαριασμό του γραφείου.
γ) Τηλεφωνικές κρατήσεις, οι οποίες δε συνοδεύονται από υπογραφή της παρούσας σύμβασης με σύγχρονη καταβολή χρημάτων, δε δεσμεύουν ούτε τον ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗ, ούτε τον ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝΤΑ ΠΩΛΗΤΗ.
Η εξόφληση της εκδρομής πρέπει να γίνεται το αργότερο 10ήμερες πριν την αναχώρηση της κάθε εκδρομής, ειδάλλως ο ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗΣ έχει το δικαίωμα ακύρωσης της κράτησης, εφαρμόζοντας αναλόγως τη διάταξη περί ακυρώσεως εκδρομής από το ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΑ.
Ο ΣΥΜΜΕΤΕΧΩΝ μπορεί να δηλώσει συμμετοχή σε εκδρομή καταβάλλοντας σε λογαριασμό του ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗ ή του ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝΤΟΣ ΠΩΛΗΤΗ το ποσό της ελάχιστης προκαταβολής, αποστέλλοντας ταυτόχρονα μέσω τηλεομοιοτυπικού (φαξ), αντίγραφο του αποδεικτικού κατάθεσης και της παρούσας σύμβασης συμπληρωμένης και υπογεγραμμένης, από τα οποία θα πρέπει να προκύπτουν τα στοιχεία (πλήρη) και ο αριθμός των ατόμων, που πρόκειται να λάβουν συμμετοχή, τον προορισμό, την ημερομηνία εκδρομής που επιθυμούν, το είδος δωματίου, καθώς και αν επιθυμούν έκδοση τιμολογίου ή απόδειξης παροχής υπηρεσιών.
9. ΑΚΥΡΩΣΗ ΕΚΔΡΟΜΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΑ.
Κάθε ΣΥΜΜΕΤΕΧΩΝ έχει το δικαίωμα να ακυρώσει τη συμμετοχή του σε μία εκδρομή. Η ενέργεια αυτή ΟΦΕΙΛΕΙ να γίνεται από την πλευρά του ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΟΣ, σύμφωνα με τη συναλλακτική καλή πίστη, με σεβασμό στις υποχρεώσεις που έχουν αναλάβει τόσο Ο ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗΣ όσο και Ο ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΩΝ ΠΩΛΗΤΗΣ, απέναντι σε κάθε φορέα που συμμετέχει στη διοργάνωση της εκδρομής (ξενοδοχεία, μεταφορικά μέσα κ.λ.π.) και ως προς τους οποίους δεσμεύονται με ισχυρές ρήτρες αποζημίωσης, βάσει των συμφωνιών που έλαβαν χώρα ανάμεσα στον ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗ – ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝΤΑ ΠΩΛΗΤΗ και τους τρίτους και προς τους οποίους είναι υποχρεωμένοι να καταβάλει χρήματα, είτε ταξιδέψει ο συγκεκριμένος ΣΥΜΜΕΤΕΧΩΝ, είτε όχι.
Η ακύρωση γίνεται μόνο με έγγραφη ειδοποίηση προς το ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗ ή τον ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝΤΑ ΠΩΛΗΤΗ και ισχύει από την ημερομηνία αποδεδειγμένης παραλαβής της. Εάν η ακύρωση γίνει μέχρι 21 ημέρες πριν την αναχώρηση, επιβαρύνεται ο ΣΥΜΜΕΤΕΧΩΝ με 60 ευρώ/ κατ' άτομο για οργανωτικά και επικοινωνιακά έξοδα. Εάν η ακύρωση γίνει μέχρι 14 ημέρες πριν την εκδρομή, παρακρατείται κατ' άτομο το 40% της αξίας της εκδρομής, ως ποινική ρήτρα για την αναπόδεικτη ζημία του.
Εάν γίνει μέχρι 7 ημέρες προ της αναχωρήσεως της εκδρομής, παρακρατείται το 60% της αξίας της εκδρομής, κατ' άτομο και εάν γίνει την τελευταία εβδομάδα, παρακρατείται το σύνολο της αξίας της εκδρομής, επίσης σαν ποινική ρήτρα για την ζημία του ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗ
Οι παρακρατήσεις αυτές διενεργούνται οποιοσδήποτε και αν είναι ο λόγος της ακύρωσης της εκδρομής (λόγοι υγείας, έκτακτων επαγγελματικών υποχρεώσεων, ακόμα και ανωτέρα βία).
Το δικαίωμα συμμετοχής μπορεί να εκχωρείται σε άλλο πρόσωπο, αρκεί αυτό το πρόσωπο να πληροί τους απαραίτητους όρους που απαιτούνται για το ταξίδι (συναίνεση στους όρους συμμετοχής, πιθανή επιβάρυνση εξόδων εκχώρησης, αποδοχή της εκχώρησης από λοιπούς φορείς (αεροπορικές εταιρίες, ξενοδοχείο κ.λ.π.).
10. ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ – ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ
Τα δωμάτια παραδίδονται συνήθως στις 14.00 και παραμένουν στη διάθεση του ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΟΣ μέχρι τις 12.00 της ημέρας αναχώρησης. Τα περισσότερα δωμάτια ξενοδοχείων στην Ελλάδα και στον κόσμο, έχουν σχεδιασθεί ως δίκλινα. Το τρίκλινο δωμάτιο είναι, στην ουσία, ένα δίκλινο με ένα πρόσθετο κρεβάτι, το οποίο μπορεί να είναι μικρότερο από τα κανονικά. Το ίδιο ισχύει και για το τετράκλινο δωμάτιο. Στα τρίκλινα και τετράκλινα δωμάτια ο χώρος του δωματίου είναι αισθητά περιορισμένος. Εάν ο πελάτης επιθυμεί διπλό κρεβάτι στο δίκλινο δωμάτιο, πρέπει να το δηλώσει στον ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗ 'Η στον ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝΤΑ ΠΩΛΗΤΗ κατά την εγγραφή του. Δεν υπάρχει ενιαία κατηγορία κατάταξης των ξενοδοχείων, η οποία να είναι αποδεκτή παγκοσμίως. Σε γενικές γραμμές, γίνεται αποδεκτή η χρήση των αστέρων (2* = Τουριστική κατηγορία, 3* = Β' κατηγορία, 4* =Α' κατηγορία, 5* = Λουξ κατηγορία), η οποία όμως δεν έχει τα ίδια χαρακτηριστικά σε κάθε χώρα. Είναι δυνατόν ξενοδοχεία της αυτής κατηγορίας να παρουσιάζουν διαφορές στα ποιοτικά τους χαρακτηριστικά, .καθώς επίσης ξενοδοχείο 4* σε κάποια χώρα να αντιστοιχεί σε λουξ κατηγορία και σε άλλη χώρα να αντιστοιχεί σε Α' κατηγορία.
Συνηθίζεται νέα ξενοδοχεία να ξεκινούν τη δραστηριότητά τους με χαμηλότερη κατηγορία για λόγους γνωριμίας. Συναντάται επίσης, το φαινόμενο, σε κάποιες χώρες, ξενοδοχεία να υποβιβάζουν, για φορολογικούς λόγους, την κατηγορία τους, όχι όμως και τις παροχές τους. Όλα τα ξενοδοχεία με τα οποία συνεργάζεται ο ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗΣ, διαθέτουν τη νόμιμη εν ισχύ άδεια λειτουργίας που απαιτείται από τις αρχές του κράτους στο οποίο βρίσκεται. Ο ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗΣ δύναται χωρίς να γεννάται αξίωση στο πρόσωπό του ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΟΣ να αλλάζει το ξενοδοχείο στο οποίο θα καταλύσει αυτός, σε σχέση με την αρχική επιλογή, εφόσον προκύψει σχετική ανάγκη, υποχρεούμενος, όμως να εξασφαλίσει ξενοδοχείο της αυτής κατηγορίας.
11. ΑΠΟΣΚΕΥΕΣ
α) Επιτρέπεται για ΚΑΘΕ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΑ μία αποσκευή, μέχρι βάρους είκοσι κιλών, όπως απαιτείται συνήθως στις αερομεταφορές. Εκτός από αυτή, κάθε ΣΥΜΜΕΤΕΧΩΝ μπορεί να κρατά και μία χειραποσκευή βάρους έως πέντε κιλών στις μετακινήσεις του, διαστάσεων μέχρι 53 Χ 26 Χ 53 (μήκος - ύψος - πλάτος). Για κάθε υπέρβαση των ανωτάτων ορίων βάρους, ενδεχόμενες επιβαρύνσεις Π.χ. από αεροπορικές εταιρίες, βαρύνουν αποκλειστικά και μόνον τον ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΑ.
β) Εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά από την εκάστοτε αεροπορική εταιρία και ιδιαίτερα από τις εταιρίες low cost.
12. ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ
Τα παιδιά 2 - 12 ετών πληρώνουν συνήθως μειωμένο εισιτήριο στις αεροπορικές ή ατμοπλοϊκές μετακινήσεις σε ποσοστό που ορίζουν οι εκαστοτες εταιρίες και ανάλογα με τον προορισμό. Σε πολλά ξενοδοχεία έχουν μειωμένο επίσης κόστος διαμονής, αν μένουν στο ίδιο δωμάτιο με τους γονείς. Για ανήλικα παιδιά μέχρι 2 ετών καταβάλλεται συνήθως ποσοστό 10% του αεροπορικού ναύλου, χωρίς να δικαιούνται θέση και γεύμα. Κατόπιν συνεννοήσεως με τους γονείς, ο ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗΣ μπορεί να επιτύχει και μεγαλύτερες εκπτώσεις ανάλογα με την περίπτωση.
13. ΑΣΦΑΛΙΣΗ
Ο ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗΣ, ενεργώντας σύμφωνα με το νόμο, έχει καλύψει την ευθύνη της ασφάλισης απέναντι στον ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΑ με ασφαλιστήριο αστικής ευθύνης με αριθμό ασφαλιστηρίου 9324521 της ασφαλιστικής εταιρείας Interamerican, οι όροι του οποίου θα κοινοποιηθούν στο ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΑ, εφόσον ζητηθούν.
Η ασφάλιση αυτή, είναι σαφές, ότι δεν καλύπτει τον ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΑ σε περιπτώσεις που συμβαίνει στη διάρκεια μιας εκδρομής ένα προσωπικό ατύχημα ή μία ασθένεια κ.λ.π.
Ο ΣΥΜΜΕΤΕΧΩΝ δύναται κατά την κρίση του να καλύψει με δικές του δαπάνες και σε εταιρία της επιλογής του κινδύνους, οι οποίοι δεν καλύπτονται από τις παραπάνω ασφαλιστικές συμβάσεις (ασφάλιση ζωής, ατυχημάτων κ.λ.π., καθώς επίσης και τον κίνδυνο επιβάρυνσής του με ακυρωτικά).
14. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ - ΕΥΘΥΝΕΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ
Ο ΣΥΜΜΕΤΕΧΩΝ έχει την αποκλειστική ευθύνη, για την εξασφάλιση και τη φύλαξη των απαραίτητων ταξιδιωτικών εγγράφων (διαβατήριο, βίζες, πιστοποιητικά κ.λ.π.), προκειμένου να συμμετάσχει σε μία εκδρομή, ανάλογα με τον προορισμό του.
Ο ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗΣ 'Η ο ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΩΝ ΠΩΛΗΤΗΣ δύναται να αναλάβει την έκδοση ταξιδιωτικών εγγράφων, κατόπιν ρητής εξουσιοδότησης και επ' αμοιβή χωρίς όμως σε κάθε περίπτωση να μπορούν να του καταλογισθούν ευθύνες για οποιαδήποτε καθυστέρηση ή αδυναμία έκδοσης για λόγο που αφορά στο πρόσωπο του ταξιδιώτη (π.χ. αδυναμία λήψης βίζας για συγκεκριμένη χώρα).
Αν ο ΣΥΜΜΕΤΕΧΩΝ είναι κάτοχος ξένου διαβατηρίου, πρέπει αυτό να δηλωθεί εγκαίρως και εγγράφως.
Την τήρηση των διατυπώσεων, που θέτει κάθε κράτος για την σε αυτό είσοδο αλλοδαπών, οφείλει να επιμεληθεί με δική του πρωτοβουλία ο κάθε ΣΥΜΜΕΤΕΧΩΝ.
Η προμήθεια συναλλάγματος (αγορά, γνήσιο της δήλωσης, γνήσιο της υπογραφής κ.λ.π.) είναι επίσης αποκλειστικά ευθύνη του ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΟΣ. Η φύλαξη, καθ' όλη τη διάρκεια της εκδρομής, πραγμάτων αξίας που μεταφέρει ο ΣΥΜΜΕΤΕΧΩΝ μαζί του (φωτογραφικές μηχανές, κάμερες, κοσμήματα, αντικείμενα αξίας κ.λ.π.) αποτελεί δική του ευθύνη, ενώ οφείλει επίσης να προσέρχεται την ακριβή ώρα αναχωρήσεων για τις διάφορες εκδηλώσεις του προγράμματος (εκδρομές, ξεναγήσεις, μεταφορές, πτήσεις, γεύματα). Σε διαφορετική περίπτωση, ο αρχηγός της εκδρομής έχει το δικαίωμα να αναχωρήσει χωρίς τον συγκεκριμένο ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΑ, σεβόμενος τους υπόλοιπους εκδρομείς και την τήρηση του προγράμματος. Στην περίπτωση αυτή, ο ΣΥΜΜΕΤΕΧΩΝ δεν δικαιούται καμία αποζημίωση, εάν χάσει κάποια εκδήλωση της εκδρομής, ενώ επιπλέον επιβαρύνεται από τα όποια πιθανά επιπλέον έξοδα προκύψουν (π.χ. μίσθωση ταξί).
15. ΤΙΜΕΣ
Η τιμή πώλησης μίας εκδρομής έχει υπολογισθεί, λαμβάνοντας ως βάση τις τιμές των αεροπορικών, ακτοπλοϊκών ναύλων, τιμές ξενοδοχείων και τις συναλλαγματικές ισοτιμίες, που ισχύουν κατά την κατάρτιση του προγράμματος. Ο ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗΣ και ο ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΩΝ ΠΩΛΗΤΗΣ επιφυλάσσουν για τον εαυτό τους το δικαίωμα να αυξομειώσουν τις τιμές αυτές, μέχρι 20 ήμερες πριν την αναχώρηση, εξαιτίας π.χ. αύξησης αεροπορικών ναύλων ή καυσίμων, αλλαγής συναλλαγματικών ισοτιμιών, περιορισμένου αριθμού συμμετοχών κ.λ.π. Στις περιπτώσεις που υπάρχει σημαντική αύξηση των τιμών αυτών, ο ΣΥΜΜΕΤΕΧΩΝ έχει το δικαίωμα είτε να ακυρώσει τη συμμετοχή του και να του επιστραφούν τα χρήματα, είτε να συμφωνήσει με τις αναπροσαρμοσμένες τιμές. Αύξηση αεροπορικού ή ακτοπλοϊκού ναύλου μέχρι 10% δεν θεωρείται σημαντική.
Στις τιμές των εκδρομών του ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗ δεν περιλαμβάνονται φόροι αεροδρομίων, λιμενικά τέλη, είσοδοι σε μουσεία, προαιρετικές εκδρομές κ.λ.π., εκτός αν αναγράφεται κάτι αντίθετο στο εκάστοτε έντυπο πρόγραμμα.
16. ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ
Ο ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗΣ – ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΩΝ υπόσχεται να επιλύσει με κάθε καλή πίστη και διάθεση, οποιαδήποτε διαφορά μπορεί να προκύψει με ον ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΑ. Σε κάθε περίπτωση, όμως, που θα υπάρξει ανεπίλυτη διαφορά, εφαρμοστέο είναι το ελληνικό δίκαιο και αρμόδια τα δικαστήρια της Γιαννιτσών.
17. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ – ΙΔΙΑΙΤΕΡΕΣ ΕΠΙΘΥΜΙΕΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΑ
.....................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
Οι ανωτέρω ιδιαίτερες επιθυμίες του ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΑ αποτελούν αίτημά του προς τον ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗ – ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝΤΑ ΠΩΛΗΤΗ και δεν γεννούν αξίωση σε βάρος του, παρά μόνο αν τις αποδεχθούν αυτοί εγγράφως. Αν ο ΣΥΜΜΕΤΕΧΩΝ προβεί σε εξόφληση της εκδρομής, πριν λάβει την έγγραφη επιβεβαίωση του ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗ – ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝΤΟΣ ΠΩΛΗΤΗ, για την ικανοποίηση των ιδιαίτερων επιθυμιών του, συνεπάγεται ότι η μη εκπλήρωση όλων ή μέρους αυτών δεν αποτελεί λόγο μη συμμετοχής τους στην εκδρομή.
18. ΙΣΧΥΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ.
Η παρούσα σύμβαση, εφόσον καταρτίζεται στην έδρα ή τα υποκαταστήματα του ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗ, υπογράφεται και από τον αρμόδιο υπάλληλο του τελευταίου. Εάν καταρτισθεί σε γραφείο ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝΤΟΣ ΠΩΛΗΤΗ, υπογράφεται από τον ΠΩΛΗΤΗ και τον ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΑ και έχει έναντι αυτών πλήρη ισχύ, ανεξαρτήτως υπογραφής της από το ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗ. Στην περίπτωση αυτή, η επιβεβαίωση της κράτησης του ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΟΣ και η αποδοχή τυχόν ιδιαίτερων απαιτήσεων αυτού γίνεται με ανεξάρτητο έγγραφο το οποίο θα αποσταλεί στον ΠΩΛΗΤΗ. Η ανάληψη, σε κάθε περίπτωση της υποχρέωσης, είτε από τον ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗ είτε από τον ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝΤΑ ΠΩΛΗΤΗ, να εκπληρώσουν πρόσθετες επιθυμίες του ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΟΣ, για τις οποίες έχει απαραιτήτως προηγηθεί η υπογραφή ανεξάρτητου εγγράφου, κατά τα προαναφερθέντα, σε περίπτωση μη εκπλήρωσης ή πλημμελούς εκπλήρωσης αυτών, δεσμεύει και δημιουργεί ενδεχόμενη ευθύνη προς αποζημίωση, μόνον από τον υπογράφοντα κάθε φορά το ανεξάρτητο έγγραφο ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗ ή ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝΤΑ ΠΩΛΗΤΗ.
Όλοι οι παραπάνω όροι είναι ουσιώδεις και τυχόν παράβασή τους, αποτελεί λόγο καταγγελίας της συμβάσεως.
Συντάχθηκε, διαβάστηκε, εγκρίθηκε, βεβαιώνεται και υπογράφεται

MHTE: 0935Ε60000108300